BEMUTATKOZÁS

Ismerjen meg minket

Az egyesület célja:

Jász-Nagykun-Szolnok megye területén élő mozgáskorlátozottak érdekvédelme, összefogása, a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése az egyéni erőfeszítések összefogásával. Az egészségmegőrzés, rehabilitációs, szociális tevékenység, családsegítés, ismeretterjesztő, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és érdekképviselet, a mozgásfogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségét, jogaik védelmét szolgáló tevékenység végzése.

A mozgáskorlátozottságot is eredményező megváltozott munkaképességgel, fogyatékossággal élő, de különösen a mozgáskorlátozottság következtében tartósan, súlyos mértékben fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása.

A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, és információs segítség nyújtása.

A célok elérése érdekében az egyesület főbb feladatai:

 • a működési területén élő mozgáskorlátozottak helyzetének felismerése és folyamatos figyelemmel kísérése,
 • lakás akadálymentesítési állami támogatás ügyintézése,
 • szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó tevékenység jogszabály, vagy MEOSZ felhatalmazása alapján,
 • tagjai aktivitásának felkeltése, nevelése, munkaképességük fejlesztésnek, elhelyezésének és munkába állításának elősegítése,
 • művelődésük ösztönzése, tagjai pihenésének, üdülésének, szabadidejük kulturált eltöltésének elősegítése,
 • segítségnyújtás tagjai egyéni helyzetének javításhoz, jogos érdekeinek érvényre juttatásához.
 • közösség teremtés a fogyatékos, megváltozott munkaképességű, különösen a mozgáskorlátozott emberek és családtagjaik számára, integrációs, a teljes jogú, egyenrangú, egyenlő esélyű társadalmi beilleszkedést segítő céllal.
 • közreműködés, együttműködés az önkormányzati, egyházi és civil ellátó, segítő, támogató szolgáltatások minél magasabb színvonalú rendelkezésre állásának elősegítése érdekében.
 • hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan fogyatékossá váló emberek foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítése a közösség példaadó, meggyőző ereje, eszközeinek alkalmazásával.

Az egyesület e feladatok megvalósítása érdekében:

 • szükség szerint kéri és kezdeményezi az állami, önkormányzati és társadalmi szervek közreműködését, segítségét,
 • szükség és lehetőség szerint mozgáskorlátozottakat foglalkoztató gazdasági társaságokat alapíthat önállóan vagy más társadalmi, gazdálkodó szervezetekkel közösen,
 • közreműködik és segíti a mozgáskorlátozottak helyzetének javítására vonatkozó jogszabályok végrehajtását és érvényesülését,
 • együttműködik mindazon állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, amelyek alkotó módon elősegítik a mozgáskorlátozott, illetve a megváltozott munkaképességű, emberek társadalmi beilleszkedését, társadalmi rehabilitációját,
 • a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetségének (MEOSZ) tagja és teljesíti a szövetségi tagsággal együtt járó kötelezettségeket, jogokat gyakorolja,
 • az egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely mozgásfogyatékos (mozgáskorlátozott, mozgássérült) személy – nem csupán tagjai – javára látja el, az egyébként meghatározott feltételek esetén részesíti őket közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület hatáskörrel bír vezető testületeinek döntése alapján tagjait előre meghatározott kedvezményekben részesítheti, továbbá tevékenységének érdekkörébe vonhat, és szolgáltatásaiban részesíthet más fogyatékossági csoporthoz tartozó, az egyébként előírt feltételeknek megfelelő személyeket is.
 • alapfeladata a fogyatékossággal élők, ezen belül elsősorban:
  • a súlyos mozgássérült, kerekesszéket használó,
  • a bentlakásos intézményben élő
  • egyéb okok miatt, magasabb támogatási igényű emberek, társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságából eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása.

Az egyesület a feladatait működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan valósítja meg.

Az Egyesület közhasznú tevékenysége:

A 2011. évi CLXXV. törvény 34.§(1) bekezdés a.) pontja alapján az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket – a felsorolt közfeladatokhoz kapcsolódóan, a megjelölt jogszabályhelyek alapján, mint cél szerinti tevékenységeket – látja el:

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, mely a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés közfeladathoz, melyet az 1997. évi CLIV. törvény 144.§(1) és (2) bekezdése ír elő, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában rögzített – egészségügyi alapellátás/egészségügyi életmód segítését célzó szolgáltatás – közfeladathoz kapcsolódóan lát el,
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, mely a családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, a gyermekvállalás támogatása, a gyermekvállalási szándék megvalósulásnak segítése közfeladathoz kapcsolódik, és melyet a 2011. évi CCXI. törvény 1.§-6-§ szabályoz,
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, mely tevékenységet a felnőttoktatás közfeladathoz kapcsolódóan lát el, melyet a 2011. évi CXC. törvény 4.§ (1) n) pontja szabályoz,
  – kulturális tevékenység, mely tevékenységet a közösségi hagyományok, értékek ápolásának (művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének) a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése közfeladathoz kapcsolódóan lát el, melyet az 1991. évi XX. törvény 121. §a)-b) pontja szabályoz,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, mely tevékenységet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások közfeladathoz kapcsolódóan lát el, melyet a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontja szabályoz,
 • sport, mely tevékenységet az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, sportfinanszírozás, a gyermek-és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása közfeladathoz kapcsolódóan lát el, melyet a 2004. évi I. törvény 49.§ c)-e) pontja szabályoz,
 • a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatása. Melyet a felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés, a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás közfeladat megvalósításán keresztül lát el, melyet a 2001. évi CI. Törvény 3.§ (2) bekezdés a)-b) pontja szabályoz.

Az egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozása nélkül biztosítja, a kizárólagosság igénye nélkül, valamint a közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket a székhelyének hirdetőtábláján, valamint eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

Gyakorolja a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége tagjaként jogait és kötelezettségeit.